خالق دکمه Esc چه کسی بود؟

دکمه Esc کیبورد شما این پیغام را به رایانه می‌فرستد: «هر کاری که داری انجام میدی رو بذار کنار و…