حل مسئله کشیش ها و آدمخوارها در هوش مصنوعی

برای حل مسئله کشیش ها و آدمخوارها در هوش مصنوعی که یکی از مسائل درس هوش هست که حتی تبدیل به بازی هم شده (برای دیدن بازی اینجا کلیک کنید) می‌توانید این مطلب را در سایت دانش کامپیوتری مطالعه بفرمایید. قوانین بازی هم این هست که شما باید همه کشیش ها و آدم خوار ها را به آن طرف رودخانه ببرید تنها یک قایق برای عبور دارید که دو نفر می توانید سوار آن شود و اگر تعداد آدم خوار ها بیشتر از کشیش ها باشد آدم خوار کشیش را…

ادامه مطلب

کتاب الکترونیکی درس اصول طراحی کامپایلرها [کتاب الکترونیکی]

در رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر درسی بنام “اصول طراحی کامپایلرها” تدریس می شود که یکی از درسهای مهم این رشته می باشد. چون در این درس با مراحل تبدیل و کامپایل شدن یک خط کد دقیق شرح داده شده و انواع الگوریتم های تشخیص انواع خطای نگارشی یا دستوری در آن آموزش داده می شود. در این کتاب الکترونیکی که برای درس استاد سیدجوادی توسط آقای محمدرضا زمانیان تنظیم شده است بصورت منظم و عالی تمامی سر فصل ها در 100 صفحه آورده شده که به علاقه مندان به…

ادامه مطلب

حل مسئله TSP با الگوریتم ژنتیک (GA) در سی شارپ (#C)

الگوریتم ژنتیک

در این پروژه شما با نوشتن و کارکرد الگوریتم ژنتیک در مسئله ای مانند TSP یا فروشنده دوره گرد آشنا خواهید شد. هر دو مورد TSP و GA برای کامپیوتری ها آشنا هستند ولی در صورتی که در این دو مورد اطلاعاتی ندارید می توانید لینک های زیر را مشاهده کنید. الگوریتم ژنتیک – Genetic Algorithm مسئله فروشنده دوره گرد – TSP برای دریافت فایل پروژه این مطلب در محیط Visual Studio 2010 و به زبان سی شارپ (#C) به ادامه همین مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﻨﺶ ﺣﺮوف ﻓﺎرسی ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ با الگوریتم ژنتیک

ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﯿﻨﺶ بهینه ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در درازﻣﺪت برای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ را برای ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﻓﻀﺎي ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﯾﻦ ﺟﺎ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ از 32 ﺣﺮف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻼوه ﺣﺮوف ﻫﻤﺰه ” ء…

ادامه مطلب

کتاب الکترونیکی (PDF) اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

می‌توان ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ (GA) ﯾﮏ روش بهینه‌سازی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ می‌تواﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ‌ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ الگوی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿ‌ﮑﻨﺪ، مسئله‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ورودی اﺳﺖ و راه‌ﺣﻞ‌ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﮐﺪﮔﺬاری می‌ﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم fitness ﮐﻪ ﻫﺮ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ می‌کند و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب می‌شود.

ادامه مطلب

ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در هوش مصنوعی

چکیده : ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی، دﺳﺘﻪ ای از اﺷﯿﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷی درﺟﻪ ای از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ را اﻧﺘﺴﺎب می دﻫﺪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﻤﻮل، ﻫﻤﺒﺴﺘگی، ﻣﮑﻤﻞ، راﺑﻄﻪ و ﺗﺤﺪب ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳت. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و کاربردهای ﻣﻨﻄﻖ فازی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻫﺪف اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه برای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ…

ادامه مطلب

سیستم های ﺧﺒﺮﻩ در هوش مصنوعی

سیستم های ﺧﺒﺮﻩ در هوش مصنوعی یکی از شاخه های هوش مصنوعی می باشد که همچون فرد خبره با استفاده از دانش تخصصی به حل مسائل می پردازد. یک سیستم خبره واقعیات را از کاربر یا فرد مشخص دریافت می کند و با تکنیک های استنتاج با استفاده از دانش موجود در پایگاه دانش ، تخصص، تجربه و در یک کلام خبرگی را به کاربر ارائه می کند. در ادامه می توانید این مقاله را دریافت نمایید.

ادامه مطلب

زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی Lisp و Prolog

چکیده: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫـﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﺒﮏ ﺗﺎﺑﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮ و semantics زﺑﺎن ﻫﺎي Lisp و  Prolog. برای دریافت این مقاله بصورت PDF به ادامه همین مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب