ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﻨﺶ ﺣﺮوف ﻓﺎرسی ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ با الگوریتم ژنتیک

ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﯿﻨﺶ بهینه ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در درازﻣﺪت برای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ را برای ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﻓﻀﺎی ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﯾﻦ ﺟﺎ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ از ۳۲ ﺣﺮف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻼوه ﺣﺮوف ﻫﻤﺰه ” ء ” ﺑﺮ روی ۳۳ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ . ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﺶ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ راﺣﺘﯽ در ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن، ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ای را ﺑﻪ آن ﭼﯿﻨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎوب از دﺳﺖ‌ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻮن ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ دو ﺣﺮف ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﺣﺮف در ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﯿﻨﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دریافت این مقاله در ادامه همین مطلب

دانلود کتاب الکترونیکی الگوریتم ژنتیک این مقاله

تهیه کننده: مجتبی اسفندمُد – دانشگاه شمال

0 0 رای
امتیاز مطلب

نوشته‌های مرتبط

مشترک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه‌ها
بازخورد درون خطی
مشاهده‌ی تمامی دیدگاه‌ها