ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﻨﺶ ﺣﺮوف ﻓﺎرسی ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ با الگوریتم ژنتیک

ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﯿﻨﺶ بهینه ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در درازﻣﺪت برای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ را برای ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﻓﻀﺎي ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﯾﻦ ﺟﺎ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ از 32 ﺣﺮف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻼوه ﺣﺮوف ﻫﻤﺰه ” ء ” ﺑﺮ روي 33 ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ . ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﺶ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ راﺣﺘﯽ در ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن، ﻫﺰﯾﻨﻪ‌اي را ﺑﻪ آن ﭼﯿﻨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺘﻨﺎوب از دﺳﺖ‌ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻮن ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﭗ دو ﺣﺮف ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﺣﺮف در ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﯿﻨﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دریافت این مقاله در ادامه همین مطلب

دانلود کتاب الکترونیکی الگوریتم ژنتیک این مقاله

تهیه کننده: مجتبی اسفندمُد – دانشگاه شمال

0 0 رای‌ها
امتیاز مطلب

نوشته‌های مرتبط

مشترک
اطلاع از
guest

0 دیدگاه‌ها
بازخورد درون خطی
مشاهده‌ی تمامی دیدگاه‌ها