ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭼﯿﻨﺶ ﺣﺮوف ﻓﺎرسی ﺑﺮروی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ با الگوریتم ژنتیک

ﭼﮑﯿﺪه: ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ در درازﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان راﺣﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﯿﻨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ، در ﻓﻀﺎی ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎی ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﯾﻦ ﺟﺎ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ از ۳۲ ﺣﺮف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻼوه ﺣﺮوف ﻫﻤﺰه ” ء ” ﺑﺮ روی ۳۳ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ . ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﻨﺶ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ راﺣﺘﯽ در ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮدن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﻪ آن ﭼﯿﻨﺶ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﺎوب از دﺳﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻮن ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﭗ دو ﺣﺮف ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﻫﺮ ﺣﺮف در ﭼﯿﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﮥ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﯿﻨﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دریافت این مقاله در ادامه همین مطلب

دانلود کتاب الکترونیکی این مقاله

تهیه کننده: مجتبی اسفندمُد – دانشگاه شمال

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
اطلاع از