کتاب الکترونیکی (PDF) اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

می‌توان ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ (GA) ﯾﮏ روش بهینه‌سازی اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ می‌تواﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺒﯿﻪ‌ﺳﺎزي ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ الگوی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿ‌ﮑﻨﺪ، مسئله‌ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد ورودی اﺳﺖ و راه‌ﺣﻞ‌ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﮐﺪﮔﺬاری می‌ﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم fitness ﮐﻪ ﻫﺮ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ می‌کند و اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب می‌شود.

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ

دانلود اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ بصورت PDF 

تهیه کننده : زهرا یوسفی از دانشگاه شمال

نوشته‌های مرتبط

پیام بگذارید