ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی در هوش مصنوعی

چکیده : ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی، دﺳﺘﻪ ای از اﺷﯿﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷی درﺟﻪ ای از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ را اﻧﺘﺴﺎب می دﻫﺪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﻤﻮل، ﻫﻤﺒﺴﺘگی، ﻣﮑﻤﻞ، راﺑﻄﻪ و ﺗﺤﺪب ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺬارده ﺷﺪه اﺳت.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و کاربردهای ﻣﻨﻄﻖ فازی ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﻫﺪف اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه برای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دانلود در ادامه

دانلود مقاله‌ی ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی

تهیه شده توسط مهدی خزایی

0 0 رای‌ها
امتیاز مطلب

نوشته‌های مرتبط

مشترک
اطلاع از
guest

0 دیدگاه‌ها
بازخورد درون خطی
مشاهده‌ی تمامی دیدگاه‌ها