دریافت کتاب های شرکت Microsoft بصورت رایگان

چند روز پیش یکی از اعضای ماکروسافت با مجوز رسمی تعدادی کتاب در بلاگ msdn این شرکت به رایگان برای دانلود گذاشته که شامل این موضوع ها می شود : SharePoint, Visual Studio, Windows Phone, Windows 8, Office 365, Office 2010, SQL Server 2012, Azure که در صورت مایل بودن به دانلود این ها به ادامه این مطلب توجه نمایید.

کتاب های شرکت Microsoft

برای دانلود بر روی لینک هر کدام در زیر آن و یا تصویر آن می توانید کلیک کنید. در صورت دانلود نشدن پس لینک توسط این شرکت باطل شده و دیگر این کتاب ها رایگان نمی باشند.


Moving to Microsoft Visual Studio 2010
VS2005 PDF
VS2005 XPS
VS2008 PDF
VS2008 XPS

Programming Windows 8 Apps 2nd Preview
PDF

Programming Windows Phone 7
PDF
EPUB
MOBI

Programming Windows Phone 7 (Special Excerpt 2)
PDF

Office 365 – Connect and Collaborate virtually anywhere, anytime
PDF
EPUB
MOBI

Microsoft Office 2010 First Look
PDF
XPS
 

Security and Privacy for Microsoft Office 2010 Users
PDF
EPUB
MOBI

Getting started with
Microsoft Office 2010 – For IT Professionals
PDF
MOBI
DOC
XPS

Planning guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS

Deployment guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS

Operations guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS

Technical reference for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS

Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions
PDF
XPS

Introducing Windows Server 2012 – RTM Edition!
PDF
EPUB
MOBI

Introducing Microsoft SQL Server 2012
PDF
EPUB
MOBI

Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2
PDF
XPS

Configure Kerberos Authentication for SharePoint 2010 Products
DOCX
PDF
EPUB
MOBI

Business continuity management for SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI 

Deployment guide for SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Get started with SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Governance guide for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Profile synchronization guide for SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Remote BLOB storage for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Technical reference for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Upgrading to SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Getting Started with SharePoint Server 2010
PDF
DOC
XPS
EPUB
MOBI

Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 1
PDF
DOC
XPS

Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 2
PDF
DOC
XPS

Planning guide for server farms and environments for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
XPS
DOC

Capacity planning for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
XPS
DOC
   

SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Tabular Modeling
PDF
EPUB
MOBI

Microsoft SQL Server AlwaysOn Solutions Guide for High Availability and Disaster Recovery
PDF
EPUB
MOBI

Transact-SQL Data Manipulation Language (DML) Reference
PDF
EPUB
MOBI

QuickStart: Learn DAX Basics in 30 Minutes
PDF
EPUB
MOBI

SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Data Mining
PDF
EPUB
MOBI

Microsoft SQL Server Analysis Services Multidimensional Performance and Operations Guide
PDF
EPUB
MOBI

Data Analysis Expressions (DAX) Reference
PDF
EPUB
MOBI

SQL Server 2012 Upgrade Technical Guide
PDF
EPUB
MOBI

Backup and Restore of SQL Server Databases
PDF
EPUB
MOBI

SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Multidimensional Modeling
PDF
EPUB
MOBI

Master Data Services Capacity Guidelines
PDF
EPUB
MOBI
 

Digital Storytelling

Free Tools in the Classroom

Windows Live Movie Maker in the Classroom

Windows 7 in the Classroom

Microsoft Office Web Apps Teaching Guide

Microsoft Office in the Classroom

Developing Critical Thinking through Web Research Skills

Bing in the Classroom

Moving Applications to the Cloud, 2nd Edition
PDF
EPUB
MOBI

Windows Azure Prescriptive Guidance
PDF
EPUB
MOBI

Windows Azure Service Bus Reference
PDF
EPUB
MOBI

Intro to ASP.NET MVC 4 with Visual Studio (Beta)
PDF
EPUB
MOBI

Deploying an ASP.NET Web Application to a Hosting Provider using Visual Studio
PDF
EPUB
MOBI

Getting Started with ASP.NET 4.5 Web Forms (Beta)
PDF
EPUB
MOBI

Introducing ASP.NET Web Pages 2
PDF
EPUB
MOBI

Own Your Future
PDF
XPS

Windows 7 Power Users Guide

Deploying Windows 7 Essential Guidance
PDF

Welcome to Windows 7

What You Can Do Before You Call Tech Support (Windows 7)
PDF
XPS

منبع: دانش کامپیوتری

نوشته‌های مرتبط

پیام بگذارید