دریافت کتاب های شرکت Microsoft بصورت رایگان

چند روز پیش یکی از اعضای ماکروسافت با مجوز رسمی تعدادی کتاب در بلاگ msdn این شرکت به رایگان برای دانلود گذاشته که شامل این موضوع ها می شود : SharePoint, Visual Studio, Windows Phone, Windows 8, Office 365, Office 2010, SQL Server 2012, Azure که در صورت مایل بودن به دانلود این ها به ادامه این مطلب توجه نمایید.

برای دانلود بر روی لینک هر کدام در زیر آن و یا تصویر آن می توانید کلیک کنید. در صورت دانلود نشدن پس لینک توسط این شرکت باطل شده و دیگر این کتاب ها رایگان نمی باشند.

image
Moving to Microsoft Visual Studio 2010
VS2005 PDF
VS2005 XPS
VS2008 PDF
VS2008 XPS
image
Programming Windows 8 Apps 2nd Preview
PDF
image
Programming Windows Phone 7
PDF
EPUB
MOBI
image
Programming Windows Phone 7 (Special Excerpt 2)
PDF
image
Office 365 – Connect and Collaborate virtually anywhere, anytime
PDF
EPUB
MOBI
image
Microsoft Office 2010 First Look
PDF
XPS
 
image
Security and Privacy for Microsoft Office 2010 Users
PDF
EPUB
MOBI
image
Getting started with
Microsoft Office 2010 – For IT Professionals
PDF
MOBI
DOC
XPS
image
Planning guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS
image
Deployment guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS
image
Operations guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS
image
Technical reference for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
DOC
PDF
XPS
clip_image001
Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions
PDF
XPS

Introducing Windows Server 2012 – RTM Edition!
PDF
EPUB
MOBI
image
Introducing Microsoft SQL Server 2012
PDF
EPUB
MOBI
image
Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2
PDF
XPS

Configure Kerberos Authentication for SharePoint 2010 Products
DOCX
PDF
EPUB
MOBI

Business continuity management for SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI 

Deployment guide for SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Get started with SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Governance guide for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Profile synchronization guide for SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Remote BLOB storage for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Technical reference for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI

Upgrading to SharePoint Server 2010
PDF
EPUB
MOBI
image
Getting Started with SharePoint Server 2010
PDF
DOC
XPS
EPUB
MOBI
image
Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 1
PDF
DOC
XPS
image
Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 2
PDF
DOC
XPS
image
Planning guide for server farms and environments for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
XPS
DOC
image
Capacity planning for Microsoft SharePoint Server 2010
PDF
XPS
DOC
   

SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Tabular Modeling
PDF
EPUB
MOBI

Microsoft SQL Server AlwaysOn Solutions Guide for High Availability and Disaster Recovery
PDF
EPUB
MOBI

Transact-SQL Data Manipulation Language (DML) Reference
PDF
EPUB
MOBI

QuickStart: Learn DAX Basics in 30 Minutes
PDF
EPUB
MOBI

SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Data Mining
PDF
EPUB
MOBI

Microsoft SQL Server Analysis Services Multidimensional Performance and Operations Guide
PDF
EPUB
MOBI

Data Analysis Expressions (DAX) Reference
PDF
EPUB
MOBI

SQL Server 2012 Upgrade Technical Guide
PDF
EPUB
MOBI

Backup and Restore of SQL Server Databases
PDF
EPUB
MOBI

SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Multidimensional Modeling
PDF
EPUB
MOBI

Master Data Services Capacity Guidelines
PDF
EPUB
MOBI
 
In The Classroom - Digital Storytelling
Digital Storytelling
In The Classroom - Free Tools
Free Tools in the Classroom
In The Classroom - Movie Maker
Windows Live Movie Maker in the Classroom
In The Classroom - Windows 7
Windows 7 in the Classroom
In The Classroom - Web Apps
Microsoft Office Web Apps Teaching Guide
In The Classroom - Office
Microsoft Office in the Classroom
Critical Thinking - In The Classroom
Developing Critical Thinking through Web Research Skills
In The Classroom - Bing
Bing in the Classroom

Moving Applications to the Cloud, 2nd Edition
PDF
EPUB
MOBI

Windows Azure Prescriptive Guidance
PDF
EPUB
MOBI

Windows Azure Service Bus Reference
PDF
EPUB
MOBI

Intro to ASP.NET MVC 4 with Visual Studio (Beta)
PDF
EPUB
MOBI

Deploying an ASP.NET Web Application to a Hosting Provider using Visual Studio
PDF
EPUB
MOBI

Getting Started with ASP.NET 4.5 Web Forms (Beta)
PDF
EPUB
MOBI

Introducing ASP.NET Web Pages 2
PDF
EPUB
MOBI
image
Own Your Future
PDF
XPS
W7PUG Cover-free
Windows 7 Power Users Guide
eBook
Deploying Windows 7 Essential Guidance
PDF
image
Welcome to Windows 7
image
What You Can Do Before You Call Tech Support (Windows 7)
PDF
XPS

و لیست زیر:

image
Developing an Advanced Windows Phone 7.5 App that Connects to the Cloud
image
Developing Applications for the Cloud, 2nd Edition
image
Building Hybrid Applications in the Cloud on Windows Azure
image
Building Elastic and Resilient Cloud Applications – Developer’s Guide to the Enterprise Library 5.0 Integration Pack for Windows Azure
PDF
EPUB
MOBI
image
Technical reference for Microsoft SharePoint Server 2010
image
Getting started with Microsoft SharePoint Foundation 2010
image
Deployment guide for SharePoint 2013 Preview
image
Deployment guide for Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP Server 2.0 Preview
image
Microsoft Dynamics GP 2010 Guides: Financials
image
Microsoft Dynamics CRM 2011 User’s Guide
image
Dynamics CRM 2011 Developer Training Kit
image
Microsoft Dynamics CRM 2011 Implementation Guide
image
Deployment guide for Office 2013 Preview
image
Office 2010 Developer Training Kit
image
Office 365 Developer Training Kit
image
Office 365 Guides for professionals and small businesses
image
Lync for Mac 2011 Deployment Guide
image
Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit Tools
image
Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit
image
Microsoft Lync Server 2010 Security Guide
image
Developing Applications for the Cloud – ۲nd Edition
image
Visual Studio LightSwitch Training Kit
image
SQL Server 2012 Developer Training Kit

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
اطلاع از